Teenuse osutamise lepingu tingimused

1. Teenuse tingimused

1.1 Eliis Tarkvara OÜ (edaspidi: teenusepakkuja) ja internetiaadressil https://www.eliis.ee asuva lasteaedade internetipõhise infosüsteemiga liitunud haridusasutuse (edaspidi: lasteaed) ning ELIIS – Eesti Lasteaede Internetipõhist Infosüsteemi kasutava lasteaiaga seotud isiku (edaspidi: kasutaja) (edaspidi ka: eraldi kui pool või koos kui pooled) vahel kehtib teenuse osutamise leping (edaspidi: leping). Lepingu ese on ELIISi kasutamise võimaldamine (edaspidi: teenus) lasteaiale ja kasutajale vastavalt käesolevatele tingimustele.

1.2 Teenusepakkuja osutab teenust 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, välja arvatud teenusepakkuja ette teatatud hooldusaegadel (edaspidi: planeeritud hooldus).

1.3 Teenusepakkuja teatab planeeritud hooldusest lasteaiale ette vähemalt 5 päeva, märkides seejuures ära hooldusperioodi alguse ja eeldatava lõpu. Hooldus- ja arendustöödeks või versiooni uuendamiseks võib teenusepakkuja piirata ELIISi kättesaadavust kõige rohkem 2 korda kuus 1 ööpäev korraga, teavitades sellest lasteaiale vähemalt 5 päeva ette.

1.4 Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada teenuse sisu tingimusel, et teenuses säilib rühmapäeviku funktsioon.

1.5 Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et teenuse sisu oleks käideldav, turvaline ja tehniliselt veatu.

1.6 Kui teenuse osutamiseks vajalikus tarkvaras (edaspidi: süsteem) või süsteemi sisestatud lasteaia informatsioonis (edaspidi: andmed) esineb vigu, tuleb lasteaial teenusepakkujat teavitada ELIISi e‑posti aadressil abi@eliis.ee. Eeltoodut peab tegema lasteaia määratud ja volitatud isik (edaspidi: administraator), kelle ülesanne on hallata lasteaia andmeid ja anda kasutajaõigusi lasteaia nimel ja vastutusel. Teenusepakkuja saadab administraatorile veateate kättesaamise kinnituse ning teabe vea tüübi ja kriitilisuse kohta hiljemalt veateate laekumisele järgneva tööpäeva jooksul.

1.7 Teenusepakkuja tagab, et teenuse rakenduse igapäevast tööd segav kriitiline viga parandatakse hiljemalt 4 tööpäeva jooksul. Mittekriitilised vead parandab teenusepakkuja korraliste süsteemiuuenduste käigus.

1.8 Teenusepakkuja võib teenuse osutamiseks vajalikke töid ja teenuseid hankida kolmandatelt pooltelt, tagades seejuures andmete konfidentsiaalsuse.

 

2. Teenuse kasutamine

2.1 Lasteaed aktiveerib teenuse ise, esitades digitaalse taotluse haridusasutuse registreerimiseks ELIISi veebisaidil. Lasteaed vastutab esitatud teabe ja andmete õigsuse eest.

2.2 Administraator volitab kasutajaid teenust kasutama ja avab neile taotluse alusel juurdepääsu teenusele (edaspidi: kasutajakonto). Administraator määrab kasutajale kindlad õigused (edaspidi: rollid) teenuse kasutamiseks ja korraldab kasutajatele vajadusel koolituse.

2.3 Lasteaed vastutab rollide jagamise eest. Iga administraatori antud roll loetakse korrektseks.

2.4 Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, sh kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest, mille põhjustab lasteaed ja/või kasutaja (nt kui käiakse hooletult ümber kasutajatunnuste ja paroolidega või tehakse need kättesaadavaks kõrvalistele isikutele).

2.5 ELIISi kasutajad ja lasteaed vastutavad, et nende kasutajakonto andmed on kolmandate isikute eest saladuses ning kaitstud. Samuti vastutavad kasutajad ja lasteaed eeltoodu rikkumisel tekkinud kahju eest. Turvalisuse huvides on soovitatav ELIIS sisse logida ID‑kaardiga.

2.6 Lasteaed vastutab enda antud rollide kaudu tehtud kahju eest, sh kui rikutakse või üritatakse rikkuda lasteaia andmeid või ELIISi süsteemi.

2.7 Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt ja ette teatamata, ajutiselt või lõplikult, sulgeda kasutajakonto, kui selle vahendusel tehakse või üritatakse teha järgmist:

rikutakse andmeid või ELIISi süsteemi;

rikutakse kehtivaid õigusakte;

rikutakse veebipõhise suhtlemise häid tavasid, nt edastatakse rämpsposti, viirust vms;

tekitatakse ebatavalist koormust ELIISi süsteemile;

tekitatakse muud kahju.

2.8 Pooled on kohustatud viivitamatult teavitama teist poolt teenuse turvalisusele või stabiilsusele tekkinud või tekkivast ohust. Sellise ohu korral on teenusepakkujal õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta ELIISi ja selle majutamise konfiguratsioonis kokkulepitud parameetreid. Teenusepakkuja kohustub esimesel võimalusel teavitama lasteaeda tehtud muudatuse ulatusest ja otstarbekusest.

2.9 Teenuse kasutajal on võimalik tellida lisakoolitusi tasuga 50 eur + km (Harjumaa piires). Väljaspool Harjumaad hind kokkuleppel. Lisakoolituse kestvuseks on 2 tundi.

 

3. Andmed ja intellektuaalne omand

3.1 Lasteaed vastutab kõigi andmete ja nende töötlemise eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ning heade tavade järgi.

3.2 Teenusepakkuja tagab, et andmetest tehakse regulaarselt varukoopiaid.

3.3 Teenusepakkuja kohustub andma lasteaiale andmekandjal säilitamisele kuuluvad andmed, kui klient avaldab selleks soovi. Andmekandjal peavad olema andmed alates lasteaia liitumisest ELIISiga kuni nende üleandmise hetkeni, seda vormingus, mis võimaldab neid lugeda ilma ELIISi süsteemita. Andmete säilitamisel juhindub teenusepakkuja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

3.4 Teenusepakkuja kohustub võtma kasutusele kõik võimalikud meetmed, mis välistaksid kolmandate isikute ligipääsu andmetele. Samuti kohustub teenusepakkuja tagama teenuse töö sellisena, et kasutajakontoga pääseb ligi vaid kasutajatele määratud rollikohastele andmetele.

3.5 Teenusepakkuja ei väljasta kolmandatele isikutele andmeid muul viisil, kui on sätestatud Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides. Teenusepakkujal on õigus väljastada andmetest koondväljavõtteid haridusametitele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

3.6 Teenusepakkujal on õigus säilitada andmeid.

3.7 Siinse lepingu aktsepteerimisel lubab teenuse kasutaja teenusepakkujal saata kasutaja kontoga seotud e‑posti aadressile nii süsteemseid kui ka teenusega seotud ja teavituspõhimõtetega kooskõlas teateid. Mittesüsteemsetest teadetest saab kasutaja loobuda klõpsates teadete jaluses selleks mõeldud linki.

 

4. Arveldused

4.1 Lasteaed maksab teenusepakkujale teenuse kasutamise eest kuutasu (edaspidi: teenustasu) teenusepakkuja kehtiva hinnakirja järgi (kättesaadav internetiaadressil: https://www.eliis.ee/pricing). Teenusepakkuja on hinnakirja muutmisest kohustatud lasteaeda kirjalikult teavitama vähemalt 3 kuud ette v.a teenusepakkujast mitte tulenev tõus.

4.2 Esimesed kaks kuud on teenus tasuta. (Edaspidi: prooviperiood).

4.3 Teenuse hind sõltub laste arvust lasteaias.

4.4 Lepingu hinna aluseks olev laste arv fikseeritakse iga õppeaasta alguses, hiljemalt 15.septembriks vastavalt Eesti Haridus Infosüsteemile esitatud andmetele.

4.5 Teenusepakkujal on õigus volitada kolmandat isikut esitama lasteaiale arveid teenuse kasutamise eest. Teenusepakkuja teatab kolmanda isiku volitamisest lasteaeda ette.

4.6 Lasteaial on õigus kontrollida teenustasu õigsust ja vastavust lepingu punktile 1.2. Kui pooled tuvastavad esitatud arvete mittevastavuse lepingus sätestatule, teeb teenusepakkuja järgneva kuu arvelt tasaarvelduse.

4.7 Kui teenustasu soodustus lepitakse kokku keset makseperioodi, siis soodustus jõustub alates järgmisest arveldusperioodist. Esitatud arvetelt uut soodustust maha ei arvestata.

 

5. Litsentsid

5.1 Teenusepakkuja tagab kõikide teenuse osutamiseks vajalike litsentside ja lubade olemasolu. Need peavad vastama kehtivale autoriõiguse seadusele ja intellektuaalomandi kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

5.2 Lepinguga annab teenusepakkuja lasteaiale mitteeksklusiivse, tähtajalise ja lasteaiapõhise litsentsi, mis lubab teenust kasutada selleks ettenähtud funktsioonide piires. Lasteaial ei ole õigust volitada teenust kasutama kolmandaid isikuid, kes ei ole lasteaiaga seotud isikud ehk lasteaia töötajad, lapsevanemad ja laste hooldusõigusega isikud

 

6. Lepingu tähtajad

6.1 Prooviperioodi kestvus on kaks kuud.

6.2 Prooviperioodi algus ja lõpp fikseeritakse lepingus. Prooviperioodi jooksul on pooltel õigus öelda leping üles 14 päevase etteteatamistähtaja jooksul.

6.3 Prooviperioodi möödudes muutub leping automaatselt tähtajatuks.

6.4 Leping hakkab kehtima siis, kui lasteaed ja kasutaja on lepingu aktsepteerinud. Leping on tähtajatu.

6.5 Pooltel on õigus igal ajal leping ühepoolselt üles öelda, teavitades sellest teist poolt kirjalikult vähemalt 3 kuud ette.

6.6 Lasteaiapoolse lepingu lõpetamise puhul esitab teenusepakkuja koheselt arve terve maksmata perioodi ulatuses arvestades lepingu lõppemise kuupäeva.

6.7 Teenusepakkujal on õigus peatada ligipääs teenusele või etteteatamistähtaega järgimata ühepoolselt leping lõpetada juhul kui:

6.7.1 Lasteaed või lasteaia kasutaja rikub lepingus sätestatud tingimusi ja/või tekitab teenusepakkujale muul viisil kahju ega aita seda vältida või peatada.

6.7.2 Lasteaed ei täida õigel ajal lepingu peatükis 4 nimetatud rahalisi kohustusi teenusepakkuja ees kolmel järjestikusel kuul või viivitab maksetega üle 45 päeva.

6.8 Lepingu lõpetamiseks tuleb teisele poolele saata õigusliku isiku poolt ID–kaardiga allkirjastatud digitaalne avaldus või allkirjastatud kirjalik avaldus.

 

7. Vääramatu jõud

7.1 Lepingu mittetäitmine loetakse põhjendatuks võlaõigusseaduse §-s 103 sätestatud juhul (edaspidi: vääramatu jõud).

7.2 Vääramatu jõu korral pikenevad lepinguga sätestatud tähtajad aja võrra, mille vältel vääramatu jõu tõttu esinenud takistus ei lubanud teenust osutada või kasutada.

 

8. Üldsätted

8.1 Lepingut sõlmides aktsepteerib lasteaed ühtlasi ka hinnakirja, mis on kättesaadav aadressil https://www.eliis.ee/pricing.

8.2 Sõltuvalt kontekstist võivad lepingus määratletud ainsuses olevad terminid tähendada mitmust ja mitmuses olevad terminid tähendada ainsust.

8.3 Lepingus on pealkirjad ja nummerdus lisatud vaid arusaamise hõlbustamiseks ning nendel ei ole iseseisvat tähendust.

8.4 Teenusepakkuja võib lepingu tingimusi, sh hinnakirja ja/või teavituspõhimõtteid muuta. Teenusepakkuja teatab sellest vähemalt 3 kuud ette ning avalikustab uued tingimused internetiaadressil https://www.eliis.ee/pricing. Kui kasutaja või lasteaed kasutab teenust pärast tingimuste muutmist, nõustub ta uute tingimustega.

8.5 Pooltel on õigus loovutada lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi täielikult või osaliselt kolmandatele isikutele vaid teise poole eelneval nõusolekul.

8.6 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

8.7 Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse rahumeelsete läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

Privaatsus ja turvalisus ELIISis

ELIIS võtab Sinu privaatsust ja isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Selleks, et turvaliselt ELIISi kasutada, hoiame oma privaatsuspõhimõtetega kursis nii oma töötajaid kui ka ELIISi haldamise eest vastutavad isikuid. Eliis Tarkvara OÜ on registreeritud andmekaitse inspektisoonis (AKI).

Võõra e-posti aadressi sisestamisel oma profiili, võid oma konto ja isikuandmed teha nähtavaks võõrale isikule. Arusaamatuste vältimiseks palume tähelepanelikult kontrollida oma isikuandmete õigsust.

Et ELIISi kasutada peab Sinu arvutis olema lubatud küpsiste (inglise k. - cookies) kasutamine, mis võimaldab seanssi meeles pidada ja abistab lehel liikumist. Et kaitsta ELIIS-i volitamata juurdepääsu eest ja ELIISis olevat teavet volitamata muutmise, rikkumise või avalikustamise eest, kasutame andmevahetuse krüpteerimiseks SSLi. See tagab, et kõik andmed jõuavad turvaliselt Teie arvutist ELIISi serverisse.

ELIISi veebisaidil kasutatakse kasutajastatistika saamiseks Google Analytics’i teenust, mis järgib Google’i privaatsuseeskirju. Kogume kontaktandmeid isikutelt, kes meiega ise ühendust võtavad.

ELIIS Tarkvara OÜ võib seaduses ettenähtud juhtudel rahuldada isikuandmete avaldamise nõudeid kui see aitab ära hoida seaduse või teenuse tingimuste rikkumist.

ELIISi privaatsuspõhimõtted muutuvad koos interneti arenguga ning seetõttu on ka meil vahel tarvis neid uuendada. Uuendustest anname teada kõigile ELIISi kasutavate lasteaedade juhtkondadele e-posti teel või edastame vastava teate ELIISi veebikeskkonnas.

Kui Teil on seonduvaid küsimusi Teie privaatsuse rikkumisega või ELIISi privaatsuspoliitika kohta, saate meiega ühendust võtta e-posti teel info@eliis.ee